2014. március 1., szombat

A jóerkölcs kiveszett?Hagyományos generációs vita tárgya, hogy vajon kiveszett-e a jóerkölcs a társadalomból. Az idősebbek szerint egyértelműen ez a helyzet. A fiatalabbak inkább azt gondolják, hogy az erkölcsök legfeljebb változnak, de nem tűnnek el. Jogi szempontból a dilemma az, hogy a „jóerkölcsbe ütköző szerződések” koncepciójának mint semmisségi oknak van-e jövője a modern jogrendszerekben. Az összehasonlító jogász számára pedig az a kérdés, hogy itt segíthet-e a komparatisztika, és mégis hogyan, hogyha nem…


A blogbejegyzéshez az ötletet ismét – és ígérem, ezúttal utoljára – a Kúria deviza alapú kölcsönszerződésekről szóló 6/2013. számú PJE határozata szolgáltatta. A jogegységi határozat III/2 b) pontja vizsgálja azt, hogy a deviza alapú kölcsönszerződés koncepciója jóerkölcsbe ütközik-e. A válasznál – ami a Kúria szerint egyértelmű nem – talán még érdekesebb az, mi ennek a jogintézménynek a lényege, mire lehet jó a gyakorlatban és van-e jövője egy modern, plurális és individualista társadalomban.

Az 1928. évi Magánjogi törvényjavaslat (Mtj.) már rendelkezett a „jóerkölcsbe és közrendbe ütköző” szerződések semmisségéről. A régi Ptk. eredeti szövege a „nyilvánvalóan a dolgozó nép érdekeibe”, később a „társadalom érdekeibe” vagy a „szocialista együttélés követelményeibe” ütköző szerződéseket nyilvánította semmisnek. 1991 óta ismét a „nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző” szerződések semmisségét tartalmazza a Ptk., és szó szerint ezt veszi át az új Ptk. is (6:96. §). A jogalkotó soha nem próbálta konkretizálni ezeket a törvényi rendelkezéseket, ezért mindig is a bíróságok feladata volt, hogy a generálklauzulát tényleges tartalommal töltsék meg.

A magyar jogrendszer egyáltalán nem áll egyedül ezzel a megoldással. Szinte minden modern jogrendszer fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési szabadság korlátozásával az erkölcsileg elítélendő szerződéseket érvénytelennek minősítse. A jogtechnikai megoldások természetesen jelentősen eltérnek az egyes jogrendszerek belső logikájától függően. Az angolszász jogrendszerek a public policy-ba ütköző szerződések kategóriája alá vonnak igen heterogén jelenségeket (többek között a szexuálisan erkölcstelen, a házasság intézményét aláásó, a közélet tisztaságát veszélyeztető, az államháztartást megkárosító, az igazságszolgáltatást akadályozó és a konkurencia-tilalmi megállapodásokat), amik a mi jóerkölcsbe ütköző szerződéseinkhez hasonlóak, és ehhez kapcsolják általában a semmisség jögkövetkezményét. A német jog (BGB 138. §) nemcsak a szerződések, hanem általában a jóerkölcsbe ütköző jogügyletek semmisségéről rendelkezik, és a gyakorlatban ezt követik a svájci és olasz bíróságok, bár a vonatkozó polgári törvénykönyvi rendelkezések csak a jóerkölcsbe ütköző szerződések semmisségét mondják ki. A francia jog szerint egy szerződés semmis, ha annak tárgya (objet) vagy jogalapja (cause) tiltott (illicite); tiltottnak pedig az minősül, ami jogellenes (prohibié par la loi) vagy jóerkölcsbe, illetve közrendbe ütközik (contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public).

A jogtechnikai megoldások sokfélesége mellett az is fokozza a heterogenitást, hogy a jóerkölcsbe ütközőnek minősített megállapodások köre időben és térben rendkívüli sokféleséget mutat. Egy angol bíróság pl. 1771-ben úgy foglalt állást, hogy erkölcsileg semmi kivetnivaló nincsen abban, ha a felek arra kötnek fogadást, melyikük apja hal meg korábban [March v. Pigot (1771) 5 Burr. 2802, 98 Eng. Rep. 471]. Ehhez képest a francia joggyakorlat 1999 előtt, mint jóerkölcsbe ütközőt, következetesen semmisnek nyilvánított minden ajándékozási szerződést, amit házasságtörő kapcsolatra tekintettel kötöttek a felek. Ma már nem ez a helyzet (JCP 1999.II.10083), viszont a nyilvánosházak működtetése céljából kötött bérleti szerződések továbbra is semmisek. A német joggyakorlat ellenben ez utóbbi szerződéseket csak akkor tekinti semmisnek, ha a bérleti díj (nyilván azért, mert a bérbeadó ismeri a bérlet célját) olyan magas, hogy az csak a lányok kizsákmányolásával teremthető elő (BGHZ 63, 365, 367; HR NJ 1991, 266). A német bíróságok érvényesnek tekintik azokat az élettársi szerződéseket is, amelyeket egyébként házasságban élő felek kötnek, kivéve, ha a szerződés valójában nem más, mint a szexuális szolgáltatásokért nyújtott ellenszolgáltatás leplezése.

A magyar bíróságok a „jóerkölcsbe ütközést” egyfajta kisegítő semmisségi jogcímnek tekintették, vagyis nem látták alkalmazhatónak akkor, ha a szerződés valamilyen fogyatékosságához a jogszabály egyéb érvénytelenségi vagy relatív hatálytalansági jogkövetkezményt fűzött (pl. tilos szerződések, tévedés, megtévesztés, feltűnő értékaránytalanság, tisztességtelen általános szerződési feltételek alkalmazása, uzsora, fedezetelvonó szerződések stb.), amikhez csatlakozik az új Ptk-ban külön szabályozott semmisség fiduciárius hitelbiztosítékok esetén (6:99. §). Ettől függetlenül nem állítható, hogy a jóerkölcsbe ütköző szerződések magyar bírói gyakorlata kiüresedett volna vagy marginális lenne. Bár a publikált döntések túlnyomó többségében a bíróságok nem látják nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközőnek a támadott szerződéseket, akad bőven példa az ellenkezőjére: a pilótajátékok, a közvagyont megkárosító vagy a közélet tisztaságát sértő szerződések, illetve a valódi kötelezettséget nem keletkeztető tartási vagy gondozási szerződések esetén a döntések rendre ezen a jogszabályhelyen alapulnak.

A jogintézmény tehát kifejezetten praktikus lehet akkor, ha a bíróságok nehézségekbe ütköznek az egyéb érvénytelenségi okok alkalmazása során, mert pl. nem egyértelmű, hogy az egyéb jogági jogellenesség egyben polgári jogi semmisséget is jelent-e, vagy a szerződést a feltűnő értékaránytalanság miatt megtámadni jogosult fél nem akar vagy nem tud élni ezzel a jogával (mert pl. ő is partner a közvagyon megkárosításában). Gyengéje viszont, hogy a jóerkölcsbe ütközést megállapító vagy elutasító ítéletek indokolása szükségszerűen suta. A magyar bíróságok a jóerkölcsbe ütközés során az általános társadalmi megítélést vizsgálják, vagyis azt, hogy a szerződés célja, a kötelezettség jellege, az ellenszolgáltatás ténye az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, szokásokat nyilvánvalóan sérti-e. Ezt objektív, pláne empirikus módon megállapítani nem lehet. A Kúria jogegységi határozata is nehezen talál itt fogódzót. Egyrészt önmagával indokolj a megállapítást, amikor egyszerűen kijelenti, hogy a társadalom nem ítélte el ezeket a szerződéseket. E mögött valószínűleg az az érvelés húzódik meg, hogy sokan kötöttek ilyen szerződéseket, márpedig önmagában ez a tény nem jelenti azt, hogy ezek nem ütköznek jóerkölcsbe. Másrészt hosszan elemzi, hogy a konstrukcióban elvileg mindkét fél realizálhatott számára fontos előnyöket, ami viszont már a szerződéses egyensúly vizsgálatához vezet át, és ezt a Ptk. más jogintézmények (uzsora, feltűnő értékaránytalanság) útján igyekszik kezelni.

Mit tehet tehát a jogösszehasonlítás azon kívül, hogy elismeri, a jóerkölcsbe ütközés értékelése a bíróságok diszkrecionális jogköre, amit igen eltérő társadalmi körülmények és jogi rendszertani keretek között gyakorolnak. Talán annyit, hogy rávilágít egy sajátos tendenciára, ami viszont valamennyi európai jogrendszerben jelentkezik, és előrevetítheti a jogintézmény alapvető átalakulását. Ez pedig az alapvető jogok és szabadságok rendszerének jogiasodása, és ennek rátelepülése a hagyományos jogágakra, ami esetünkben egy alkotmányos polgári jog kialakulását, a polgári jog alapjogiasodását eredményezheti. Konkrétan arról van szó, hogy a modern jogállamokban a magánautonómia korlátozása csak az alkotmányos előfeltételek megvalósulása esetén lehetséges. Kérdés, hogy az állam korlátozhatja-e a szerződési szabadságot pusztán azért, mert a szerződés valamilyen okból a többség erkölcsi meggyőződését sérti. Ennek megválaszolásához vizsgálnunk kell, hogy a „közerkölcs védelme” mint az alapjogok korlátozásának egyik általánosan elismert alapja, hogyan viszonyul a „nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközés” koncepciójához. Azt is vizsgálnunk kell, hogy az állami beavatkozás indokoltsága minden típusú jogviszonyban azonos mértékű-e: ahol a közbizalom vagy a közvagyon forog kockán, az állami beavatkozás nyilván könnyebben indokolható, mint ott, ahol kizárólag minden szempontból egyenlő személyek magánéleti viszonyairól van szó. 

Ha viszont meghúzhatónak látjuk ezt a határvonalat, nem lenne-e szerencsés nevén nevezni a gyermeket? Nem lenne-e szerencsés kimondani, hogy a közbizalmat sértő vagy a közvagyont károsító szerződések semmisek, mert ehhez a jogkövetkezményhez nyilvánvaló közérdek fűződik. És nem lenne-e szerencsés kimondani, hogy egy modern jogállamnak nincsen biankó felhatalmazása beavatkozni magánjogi viszonyokba pusztán azért, mert annak tartalma a többségi erkölccsel ellentétes? A tényszerűség kedvéért meg kell jegyezni, hogy a szerződési jog európai harmonizációjában egyelőre nem merült fel ez az opció. De az idők változnak, és velük változunk mi is.
 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése